Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Sürelerin Durdurulması
Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Sürelerin Durdurulması

Hukuki ve idari süreçlerin işletilmesinin zorlaşması nedeniyle, hak kayıplarını önlemek amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin belirli süreler uzatılmıştır. Bu içerikte uzatmanın kapsamını ve koşullarını inceleyeceğiz.

Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Sürelerin Durdurulması

 
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi uyarınca; COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde alınan tedbirler kapsamında zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler ile hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Söz konusu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) belirtilen süreleri de kapsamaktadır. 30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 15 Haziran 2020’ye kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bu paylaşımda, yapılan düzenlemeler doğrultusunda yargılamaya ilişkin süreler ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin durdurulan süreleri ele alacağız.

 

Düzenlemenin Kapsamı

 
Yapılan düzenleme bağlamında TÜRKPATENT ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin süreler 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Düzenleme;
 • Sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreleri;
 • İtiraz sürelerini;
 • Rüçhan hakkına ilişkin süreleri;
 • TÜRKPATENT’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma sürelerini; ve
 • Hâkim tarafından verilen ya da mevzuatta öngörülen ve hak kaybına neden olabilecek süreleri
  kapsamaktadır.
Koruma tedbirleri ve ihtiyati tedbir işlemleri süreleri ile marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen ceza yargılamasına ilişkin mevzuatta öngörülen suç ve cezalara ilişkin süreler bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.


Yargılamaya İlişkin Süreler


Düzenleme kapsamında olmayan fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk ve ceza yargılamaları bakımından; durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;
 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
 • Adalet hizmetleri bakımından ise Adalet Bakanlığı’nın
  belirlemesi öngörülmüştür.
Mevcut düzenleme ile hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 13 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler de dahil olmak üzere) arasına denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillerine geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacaktır.

15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulan süreler 16 Haziran 2020 itibari ile tekrar işlemeye başlayacaktır. Ancak, 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle süresinin bitimine 15 gün veya daha az süre kalan işlemler için süre 15 gün daha uzatılmış sayılacaktır. Bu sürelerin sona erme tarihi, bu tarih de dahil olmak üzere, 30 Haziran 2020 olacaktır.

TÜRKPATENT tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 16 Haziran 2020 ve daha sonraki bir tarih olan işlemler için bitiş tarihine ek olarak 95 gün ilave edilecektir. Bitiş tarihi 28 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 arasında olan işlemler için ise 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kalan süre 16 Haziran 2020 tarihine ilave edilir. Yapılacak işlemler için öngörülen tarih 12 Mart 2020 veya daha önceki bir tarih olan işlemler için ise son işlem tarihi değişmeyecektir.

Salgının devam etmesi halinde ise Cumhurbaşkanı, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir. Salgın hastalığın yayılma tehlikesinin bu tarihten daha önce ortadan kalkması durumunda bu sürelere ilişkin yeniden bir değerlendirilme yapılacağı da belirtilmiştir.

İçerik: Av. Tuba Uçar

Kaynakça:
 1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
 2. 30 Nisan 2020 tarihli 31114 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-1.pdf
 3. 26 Mart 2020 tarihli 31080 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Geçici 1. maddenin 4. fıkrası https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
 4. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1240

 

Yazar
Çalışma Alanları