KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.    Aydınlatma Metni’nin Amacı 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına sahip Erdem Hukuk ile ilişkili gerçek kişilerin KVKK kapsamında Erdem Hukuk tarafınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili aydınlatılmasını amaçlamaktadır. 

2.    Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Gerçek kişilere ait elde edilen her türlü kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak Erdem Hukuk tarafından hizmet sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Erdem Hukuk tarafından yürütülen yasal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Erdem Hukuk ve Erdem Hukuk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, Erdem Hukuk tarafından hizmet sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Erdem Hukuk tarafından yürütülen yasal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Erdem Hukuk ve Erdem Hukuk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde ve / veya yurt dışındaki üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir.

4.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel veriler, doğrudan gerçek kişilerden toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, tarafımızca sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Erdem Hukuk tarafından işlenir. Ancak, Erdem Hukuk’un kişisel verilere üçüncü kişiler vasıtasıyla ulaşması, bunları otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplaması da mümkündür. 

5.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
KVKK’nın 11.maddesi uyarınca veri sahipleri; 
•    Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve 
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemleri (kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Erdem Hukuk’a daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini) kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Erdem Hukuk’a iletebilirsiniz. 
Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [http://www.erdem-hukuk.com/] adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kılıçalipaşa Mahallesi, Akarsu Yokuşu, Arbatlı Apartmanı, No: 21 / 4, 34433, Cihangir / Beyoğlu / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@erdem-hukuk.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunun, her hâlükârda kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tevsik edici gerekli belgeler ile yapılması gerekmektedir.

Veri Sahibi Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.